Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 887
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 864
Počet hlasov: 831
Počet hlasov: 817
Počet hlasov: 812
Počet hlasov: 809
Počet hlasov: 808
Počet hlasov: 770
Počet hlasov: 761
Počet hlasov: 748
Počet hlasov: 740
Počet hlasov: 736
Počet hlasov: 733
Počet hlasov: 723
Počet hlasov: 718
Počet hlasov: 710
Počet hlasov: 702
Počet hlasov: 698
Počet hlasov: 688
Počet hlasov: 665
Počet hlasov: 648
Počet hlasov: 604
Počet hlasov: 599
Počet hlasov: 599
Počet hlasov: 574
Počet hlasov: 573
Počet hlasov: 501
Počet hlasov: 465
Počet hlasov: 259
Počet hlasov: 34