Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 913
Počet hlasov: 903
Počet hlasov: 882
Počet hlasov: 857
Počet hlasov: 850
Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 829
Počet hlasov: 826
Počet hlasov: 796
Počet hlasov: 786
Počet hlasov: 764
Počet hlasov: 760
Počet hlasov: 755
Počet hlasov: 755
Počet hlasov: 753
Počet hlasov: 732
Počet hlasov: 727
Počet hlasov: 727
Počet hlasov: 721
Počet hlasov: 711
Počet hlasov: 691
Počet hlasov: 675
Počet hlasov: 632
Počet hlasov: 626
Počet hlasov: 615
Počet hlasov: 605
Počet hlasov: 589
Počet hlasov: 525
Počet hlasov: 484
Počet hlasov: 275
Počet hlasov: 65