Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 836
Počet hlasov: 816
Počet hlasov: 806
Počet hlasov: 778
Počet hlasov: 766
Počet hlasov: 763
Počet hlasov: 762
Počet hlasov: 757
Počet hlasov: 724
Počet hlasov: 714
Počet hlasov: 700
Počet hlasov: 692
Počet hlasov: 690
Počet hlasov: 682
Počet hlasov: 672
Počet hlasov: 670
Počet hlasov: 661
Počet hlasov: 654
Počet hlasov: 654
Počet hlasov: 650
Počet hlasov: 647
Počet hlasov: 612
Počet hlasov: 607
Počet hlasov: 560
Počet hlasov: 552
Počet hlasov: 549
Počet hlasov: 527
Počet hlasov: 519
Počet hlasov: 456
Počet hlasov: 434
Počet hlasov: 416
Počet hlasov: 406