Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 779
Počet hlasov: 764
Počet hlasov: 751
Počet hlasov: 726
Počet hlasov: 719
Počet hlasov: 715
Počet hlasov: 710
Počet hlasov: 706
Počet hlasov: 669
Počet hlasov: 653
Počet hlasov: 641
Počet hlasov: 638
Počet hlasov: 628
Počet hlasov: 616
Počet hlasov: 616
Počet hlasov: 613
Počet hlasov: 606
Počet hlasov: 594
Počet hlasov: 558
Počet hlasov: 557
Počet hlasov: 516
Počet hlasov: 505
Počet hlasov: 502
Počet hlasov: 489
Počet hlasov: 478
Počet hlasov: 475
Počet hlasov: 412
Počet hlasov: 367
Počet hlasov: 361