Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 948
Počet hlasov: 935
Počet hlasov: 914
Počet hlasov: 887
Počet hlasov: 885
Počet hlasov: 865
Počet hlasov: 862
Počet hlasov: 850
Počet hlasov: 831
Počet hlasov: 817
Počet hlasov: 791
Počet hlasov: 790
Počet hlasov: 787
Počet hlasov: 785
Počet hlasov: 783
Počet hlasov: 757
Počet hlasov: 756
Počet hlasov: 751
Počet hlasov: 744
Počet hlasov: 739
Počet hlasov: 726
Počet hlasov: 699
Počet hlasov: 668
Počet hlasov: 657
Počet hlasov: 640
Počet hlasov: 632
Počet hlasov: 613
Počet hlasov: 559
Počet hlasov: 509
Počet hlasov: 305
Počet hlasov: 96