Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 801
Počet hlasov: 785
Počet hlasov: 771
Počet hlasov: 746
Počet hlasov: 738
Počet hlasov: 735
Počet hlasov: 732
Počet hlasov: 725
Počet hlasov: 689
Počet hlasov: 670
Počet hlasov: 662
Počet hlasov: 654
Počet hlasov: 642
Počet hlasov: 638
Počet hlasov: 636
Počet hlasov: 627
Počet hlasov: 621
Počet hlasov: 618
Počet hlasov: 580
Počet hlasov: 573
Počet hlasov: 530
Počet hlasov: 524
Počet hlasov: 519
Počet hlasov: 504
Počet hlasov: 491
Počet hlasov: 428
Počet hlasov: 386
Počet hlasov: 384