Heuchera.sk

Výsledky ankety

Počet hlasov: 855
Počet hlasov: 839
Počet hlasov: 829
Počet hlasov: 800
Počet hlasov: 782
Počet hlasov: 780
Počet hlasov: 779
Počet hlasov: 775
Počet hlasov: 739
Počet hlasov: 739
Počet hlasov: 716
Počet hlasov: 709
Počet hlasov: 708
Počet hlasov: 702
Počet hlasov: 691
Počet hlasov: 689
Počet hlasov: 678
Počet hlasov: 674
Počet hlasov: 672
Počet hlasov: 669
Počet hlasov: 667
Počet hlasov: 630
Počet hlasov: 622
Počet hlasov: 579
Počet hlasov: 570
Počet hlasov: 568
Počet hlasov: 549
Počet hlasov: 540
Počet hlasov: 475
Počet hlasov: 455
Počet hlasov: 435
Počet hlasov: 426